Optagelse på Ordblindeinstituttet
 
Ordblindeinstituttet tilbyder fuld skolegang fra 3. - 10. klasse.
 
Bopælskommunen henviser i samråd med forældrene elever til Ordblindeinstituttet på grund af ordblindhed (visitation). Henvisningen sker i praksis fra bopælskommunens PPR-kontor til Ballerup Kommunes PPR-kontor.
 
Hvis man har søgt (bopæls)kommunen om specialundervisning fx henvisning til Ordblindeinstituttet, men har fået afslag, kan man klage til ’Klagenævnet for Specialundervisning’. Klagen skal sendes til bopælskommunen eller skolelederen på den skole, hvor barnet går.
 
Man kan også ansøge om at få sit barn optaget på Ordblindeinstituttet efter reglerne om frit skolevalg. Der er dog visse begrænsninger i retten til frit skolevalg, idet skolekommunen (Ballerup Kommune) ikke kan foretage henvisning til et mere vidtgående specialundervisningstilbud end det tilbud, som bopælskommunen har henvist barnet til. Afgørelsen af, om tilbuddet (Ordblindeinstituttet) er mere vidtgående end det tilbud, som bopælskommunen har henvist til, træffes af bopælskommunen. Afgørelser om frit skolevalg kan ikke påklages.
 
Hvis I som forældre ønsker, at jeres barn skal gå på Ordblindeinstituttet, skal I henvende Jer til Jeres barns skoleleder.
 
 
Relevante sider at besøge:
 
Læs mere om telefonrådgivningens åbningstider her
 
Læs mere om ’Klagenævnet for specialundervisning’ på www.klagenaevnet.dk
 
Under menupunktet "telefonrådgivning" kan du finde mere information om specialundervisning og ordblindhed.