Om Ordblindeininstituttet
 
Ordblindeinstituttet (OI) er en specialskole for ordblinde børn og kompetencecenter for undervisning af ordblinde børn og voksne.
OI har ca. 80-100 elever i fuldtidsundervisning fra kommuner i Københavnsområdet og resten af Sjælland. Vi har elever fra 3. - 10. klasse, med overvægt af elever på de ældre klassetrin.
OI drives af Ballerup Kommune og elevens hjemkommune betaler for skolegangen i form af takster. Nogle af vores ydelser kan også bestilles og betales af private, f.eks. forældre.
Skolens undervisere er folkeskolelærere med specialuddannelse fx i form af Pædagogisk Diplomeksamen i Læsning.
 
Undervisning
Undervisningen på OI følger de almindelige regler i folkeskoleloven. Timetallet er lovens anbefalede, og vi underviser i alle fag og emner. Målsætningen i det enkelte fag er som folkeskolens fælles mål. Den eneste afvigelse er, at vi ikke tilbyder 2. fremmedsprog (tysk/fransk) fra 7. klasse. Timerne herfra bruges til fx dansk. 
 
Antal elever
Elevtallet på Ordblindeinstituttet (OI) svinger mellem ca. 80 til 100 elever. Skolen har ikke fast normering, men optager de elever, skolen kan rumme på de enkelte klassetrin. Optagelse forudsætter desuden, at OI er et relevant tilbud for eleven.
Desuden tilbyder OI supplerende undervisning til elever, der ikke er indskrevet på OI.
 
Klasserne
Eleverne går fra 3. – 10. klasse. Klassestørrelsen varierer, men er som regel 6-8 elever. Skolens elever går hovedsageligt i årgangsdelte klasser. På 3. – 5. klassetrin kan det dog være nødvendigt at lade elever fra to årgange gå i samme klasse.
Størstedelen af eleverne på OI går i de ældste klasser.
 
Timetal og fag
Eleverne følger samme timetal som de øvrige skoler i Ballerup Kommune, det vil sige Undervisningsministeriets vejledende timetal.
Fagene er de samme som i andre folkeskoler, dog med den undtagelse, at eleverne ikke tilbydes tysk/fransk som andet fremmedsprog.
Ingen elever har fritagelse fra nogle af de øvrige fag.
 
Test og afgangsprøver
OI arbejder efter Folkeskolens ”Fælles mål” i alle fag. Eleverne har individuelle handleplaner, og i mange tilfælde betyder deres faglige vanskeligheder, at de arbejder fagligt med undervisningsmål, der ligger lavere end deres klassetrin.
 
Alle eleverne deltager i Undervisningsministeriets Nationale tests i de fag og på de klassetrin, hvor det er bestemt. Eleverne, forældrene og lærerne vurderer i fællesskab for de enkelte fag, i hvilket omfang eleverne går til Folkeskolens afgangsprøver.
 
Eleverne kan tage folkeskolens afgangsprøver i samme fag som på almindelige skoler.
 
Ordblindeinstituttet er med i den fælles statistik over karakterer ved afgangsprøverne.